Projekt badawczy

Nazwa projektu:

Opracowanie prototypu systemu poboru prób do badań z masy magazynowanej opartej na technologii wizyjnej oraz dokonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze skuteczności stosowanej metody w procesie suszenia - testowanie i walidacja procesu

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 5 147 696,72

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 4 462 279,43

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA: 2 220 659,40

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie w pełni zautomatyzowanego laboratorium poboru materiału wraz z inwestycją w infrastrukturę badawczą związanego z wdrożeniem innowacyjnego procesu. Przeprowadzone badania realizowane przez własną komórkę B+R oraz zaangażowanie wiedzy naukowej z zewnątrz pozwoli opracować technologię badania ciągłego jakości surowców w czasie przyjęcia oraz magazynowania. Projekt zakłada przeprowadzenie procesu badawczego (badania przemysłowe i prace rozwojowe) mające na celu opracowanie prototypu systemu poboru prób do badań z masy magazynowanej opartej na technologii wizyjnej. Technologia zakłada badania nie tylko w momencie poboru prób w trakcie rozładunku, ale również w procesie magazynowania. Wszystkie badania w trakcie realizacji projektu będą zakładać realizację równoległą z badaniami tzw. metodą tradycyjną. Projekt badawczy ma na celu opracowanie technologii innowacyjnej w skali świata. Celem projektu będzie rozbudowanie możliwości analityczno - badawczych działu B+R oraz uzyskanie wiedzy dotyczącej określenia stanu zanieczyszczeń w masie za pomocą innowacyjnej metody opartej na komputerowej analizie obrazu.

KONTAKT

Kierownik prac B+R
Email: agropollosiow2016@gmail.com

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach